18 stycznia 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jedną z wprowadzanych zmian jest skrócenie okresu tzw. przedawnienia antymonopolowego. 17 stycznia to ostatni dzień okresu, w którym szczególnie opłacalne jest zakończenie antykonkurencyjnych praktyk (np. wyjście z kartelu).

Karalność porozumień ograniczających konkurencję i nadużywania pozycji dominującej nie jest wieczna. Zgodnie z  93 u.o.k.k.:

Nie wszczyna się postępowania w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano ich stosowania, upłynął rok. 

co oznacza, że przedsiębiorca nie może zostać ukarany za antykonkurencyjne praktyki, jeśli od końca roku, w którym zaprzestał ich stosowania, upłynął rok, a postępowanie antymonopolowe nie zostało w tym czasie wszczęte. Po wejściu w życie nowelizacji (tj. od 18 stycznia 2015 r.) przepis ten będzie brzmiał:

Nie wszczyna się postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano ich stosowania, upłynęło 5 lat.

Termin przedawnienia antykonkurencyjnych praktyk został więc wydłużony o 4 lata. Jeśli zatem praktyka zostanie zakończona 17 stycznia 1015 r., to 31 grudnia 2016 r. nastąpi jej przedawnienie (o ile do tej daty nie wszczęto postępowania antymonopolowego). Jeśli natomiast przedsiębiorca zaniecha praktyki 18 stycznia 2015 r. lub później, przedawnienie nastąpi najwcześniej 31 grudnia 2020 r.

Jeśli przedsiębiorca decyduje się na zaprzestanie praktyki w celu skrócenia terminu przedawnienia powinien zadbać o możliwość wykazania, że uczynił to jeszcze przed 18 stycznia 2015 r.