W dniu dzisiejszym Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Najważniejsze zmiany to:

  • możliwość nałożenia kary pieniężnej (do 2 mln zł) na osoby fizyczne zarządzające przedsiębiorstwem, które naruszyło zakaz zawierania porozumień ograniczających konkurencję (więcej: Kara za naruszenie prawa konkurencji także dla członków zarządu),
  • wydłużenie okresu przedawnienia praktyk ograniczających konkurencję z roku do pięciu lat,
  • wprowadzenie leniency plus, które umożliwi przedsiębiorcy uzyskanie obniżenia kary o 30 proc, jeśli poinformuje on UOKiK o innej zmowie, której również był uczestnikiem,
  • możliwość publicznego ostrzegania przez Prezesa UOKiK o praktykach naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Lista zmian jest dostępna na stronie UOKiK. Ustawa wejdzie w życie w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.