Od 1 września 2015 r. przed wydaniem decyzji UOKiK będzie przedstawiał przedsiębiorcy Szczegółowe uzasadnienie zarzutów. Ma to służyć realizacji prawa do wysłuchania, wynikającego z art. 6 ust. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (wyjaśnienia UOKiK). Paradoksalnie głównym beneficjentem nowej instytucji może okazać się sam UOKiK.

Szczegółowe uzasadnienie zarzutów („SUZ”) ma umożliwić stronie podjęcie obrony przez odniesienie się do stawianych zarzutów i zgromadzonych dowodów. Stworzenie stronom postępowania antymonopolowego możliwości zapoznania się z argumentacją UOKiK, zebranymi dowodami oraz istotnymi elementami planowanego rozstrzygnięcia (ale bez wysokości kary) trzeba uznać za krok w dobrym kierunku.

Oceniając praktyczne znaczenie tej instytucji warto jednak pamiętać, że wspomniana obrona nie będzie podejmowana przed sądem, lecz przed urzędem, który postawił zarzuty (i to po zebraniu wszystkich dowodów, a z reguły także po zaprezentowaniu przez stronę swego stanowiska w odpowiedzi na postanowienie o wszczęciu postępowania antymonopolowego). Bez wątpienia na tym etapie postępowania nie będzie łatwo przekonać UOKiK, że naruszenia nie było.

Paradoksalnie rzetelne odniesienie się do SUZ może pomóc UOKiK, umożliwiając mu naprawienie ewentualnych błędów postępowania, dopracowanie argumentacji i uzupełnienie materiału dowodowego przed wydaniem ostatecznej decyzji. Jednakże ewentualne zignorowanie SUZ albo odniesienie się do niego jedynie pobieżnie trzeba zawsze starannie przemyśleć. Można bowiem utrudnić sobie w ten sposób skuteczną obronę przed sądem rozpoznającym odwołanie od decyzji. W procedurze administracyjnej nie funkcjonuje co prawda instytucja prekluzji, jednak wadliwość postępowania, na którą strona wcześniej nie zwracała uwagi, może zostać uznana za niemającą istotnego wpływu na jej sytuację procesową.

Rzecz jasna doręczenie SUZ może także sprzyjać interesom strony. Przedstawienie zarzutów jest dobrą okazją do przeanalizowania argumentacji organu i zgromadzonych przez urząd dowodów oraz do zweryfikowania własnej strategii. Po otrzymaniu SUZ przedsiębiorca może dojść do wniosku, że bardziej opłaca się ubiegać o decyzję zobowiązującą z art. 12 u.o.k.k. (dobrowolne wycofanie się z naruszenia pozwalające uniknąć kary), niż kwestionować stawiane zarzuty (choć trzeba pamiętać, że uwzględnienie wniosku o wydanie decyzji na podstawie art. 12 u.o.k.k. jest bardziej prawdopodobne,  jeśli wniosek był złożony na wcześniejszym etapie postępowania) .