Poszukując numeru telefonu do firmy, która zakładała pompy kanalizacyjne na moim osiedlu (na marginesie – posiadacze studzienek zlokalizowanych powyżej głównego ciągu kanalizacyjnego powinni uważać się za szczęściarzy) trafiłem na ciekawą decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (decyzja nr RKT-45/2013).

Decyzję wydano w postępowaniu dotyczącym zarzutu niezamieszczenia przez przedsiębiorcę (osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Janusz Trzyna Abatech) odpowiednich informacji w karcie gwarancyjnej oferowanych pomp (m.in. imienia i nazwiska przedsiębiorcy oraz informacji o terytorialnym zasięgu ochrony gwarancyjnej). Urząd zawiadomił przedsiębiorcę o zakończeniu zbierania materiału dowodowego, jednak zanim zdążył wydać merytoryczną decyzję przedsiębiorca zaprzestał działalności gospodarczej i został wykreślony rejestru.

Samo wykreślenie osoby fizycznej z ewidencji działalności gospodarczej oczywiście nie powoduje, że traci ona byt prawny. Traci jedynie przymiot przedsiębiorcy. Dlatego może być nieco zaskakujące, że z powodu wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru UOKiK umorzył postępowanie:

Prezes Urzędu w sprawie stosowanych przez przedsiębiorców praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, o których mowa w art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów może wydać decyzje opisane w art. 26, 27 oraz 28 tej ustawy. Jednak decyzje te mogą zostać wydane tylko wówczas, gdy Prezes dokonuje oceny działań przedsiębiorców.

[…] ustalono, że osoba fizyczna w stosunku do której prowadzone było niniejsze postępowanie w sprawie podejrzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej […] Dlatego też w przedmiotowym przypadku brak jest podstaw prawnych do merytorycznego rozpoznania sprawy. […] Prezes Urzędu uznał za uzasadnione umorzenie niniejsze[go] postepowani[a].”

Gdyby powyższe rozumowanie uznać za prawidłowe, trzeba by je odnieść nie tylko do postępowań w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, ale także w sprawie porozumień ograniczających konkurencję i nadużywania pozycji dominującej. Zakazy porozumień ograniczających konkurencję i nadużywania pozycji dominującej – podobnie jak zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – dotyczą bowiem wyłącznie przedsiębiorców.

Co ciekawe, mniej więcej miesiąc przed wykreśleniem z rejestru przedsiębiorca, przeciwko któremu toczyło się postępowanie, został wspólnikiem w spółce jawnej, która również wykorzystuje oznaczenie Abatech i także zajmuje się montażem pomp.