Kilka dni temu UOKiK nałożył na spółkę Flint Group Polska (sprzedawcę farb drukarskich) i kilku jej dystrybutorów kary za zawarcie antykonkurencyjnego porozumienia. Przedsiębiorcy umówili się, że żaden z dystrybutorów nie będzie sprzedawał farb klientom obsługiwanym już przez innego dystrybutora, co miało służyć uniknięciu wojny cenowej.

Porozumienie obejmowało m.in. dystrybutorów Scorpio i Primar. Scorpio przekonał pozostałe strony, że dystrybutor Primar porozumienia nie respektuje. Uczestnicy zmowy odmówili dalszych dostaw do Primar, więc ten ostatni postanowił poskarżyć się UOKiK.

Złożenie zawiadomienia o praktykach Flint Group Polska i jego dystrybutorów nie uchroniło jednak Primar przed karą pieniężną. Zanim odmówiono mu dostaw w związku z nierespektowaniem porozumienia cenowego Primar przestrzegał bowiem jego postanowień i domagał się jego przestrzegania przez pozostałych dystrybutorów.

Polska ustawa przewiduje procedurę leniency, umożliwiającą uniknięcie kary podmiotowi ujawniającemu istnienie niedozwolonego porozumienia (art. 109 u.o.k.k.). Warunkiem uniknięcia kary w ramach leniency jest jednak złożenie wniosku o odstąpienie od wymierzenia kary lub jej obniżenie, i to zgodnie z procedurą przewidzianą w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie procedury leniency. Niezłożenie wniosku lub niedochowanie wymogów z rozporządzenia naraża przedsiębiorcę na karę pieniężną za udział w porozumieniu, nawet jeśli przedsiębiorca sam dobrowolnie zawiadomił UOKiK o jego istnieniu.

Przed wystąpieniem z wnioskiem o leniency warto jednak przeanalizować potencjalne korzyści i straty. Polskie leniency (w odróżnieniu od niektórych zagranicznych odpowiedników) nie przewiduje utajnienia tożsamości podmiotu zwalnianego z kary (w decyzji kończącej postępowanie UOKiK wskazuje, kto ujawnił porozumienie i uzyskał zwolnienie z kary). W przypadku porozumień cenowych z dystrybutorami może to mieć znaczenie, ponieważ dystrybutorowi zawiadamiającemu UOKiK o porozumieniu ograniczającym konkurencję może zależeć na kontynuowaniu współpracy z producentem/importerem (ale bez ograniczeń wynikających z porozumienia). Ujawnienie tożsamości zawiadamiającego z oczywistych względów utrudnia późniejszą współpracę z pozostałymi uczestnikami zmowy. Dlatego niekiedy trzeba poszukiwać innych rozwiązań, takich jak złożenie zawiadomienia przez podmiot trzeci.